ÁLTALÁNOS VÁLLALÁSI FELTÉTELEK


Felügyeleti szervek:

XVIII. Kerület:

Polgármesteri Hivatal, Jegyző
1184 Budapest, Üllői u. 400. Tel: 296-13-10

XIX. Kerület:

Polgármesteri Hivatal, Jegyző
1195 Budapest, Városháza tér 18. Tel: 347-4591

Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség:

1088 Budapest, József krt. 6. Tel: 459-49-99

Nemzeti Közlekedési Hatóság:

Budapest Főváros Kormányhivatala
Közlekedési Felügyelősége
Közúti Jármű Főosztály
1033 Budapest, Mozaik u. 5.
Tel: +36 1 430 2700

Székhely és telephely:
1186 Budapest, Cziffra György utca 15.
telefon: +36 1 8875700
fax: +36 1 8875701

Telephely:
1195 Budapest, Nagykőrösi út 152.
telefon: +36 1 8828900
fax: +36 1 8828901

Kerekes János
Jóváhagyta és elrendelte


I. VÁLLALHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK ISMERTETÉSE

 • Hatósági feladatok végzése, külön feljogosítás alapján:
 • gépjárművek műszaki vizsgáztatása, környezetvédelmi felülvizsgálat, előzetes eredetiség vizsgálata.
 • Gépjárműszerelés:
 • napi vizsgálat, időszakos műszaki szemle;
 • garanciális hibaelhárítás;
 • gépjármű futójavítása;
 • gépjárművek, fődarabok, részegységek diagnosztikája, beszabályozása;
 • gépjárművek, fődarabok, részegységek javítása, felújítása.
 • Gépjármű-villamossági javítás
 • gépjárművek elektromos hibáinak futójavítása;
 • elektromos részegységek, műszerek diagnosztikája, beszabályozása;
 • elektromos részegységek javítása;
 • elektromos jellegű átalakítás gépjárművön.
 • Karosszériajavítás
 • karosszéria futójavítás, elemek vagy részegységek cseréje;
 • Gépjármű ápolása
 • gépjármű külső mosása, belső takarítása, kárpitok és műanyag elemek ápolása;
 • kenő- és segédanyagok szintellenőrzése, utántöltése, cseréje.

II. TEVÉKENYSÉGI KÖR KORLÁTOZÁSA

 • Használt alkatrészek élettartama azok mindenkori műszaki állapotától függ.
 • A Megrendelő által rendelkezésre bocsátott alkatrészeket az Auto Palace Kft műszaki ellenőrzést követően kifejezetten a Megrendelő kérésére építi be.

III. VÁLLALÁSI SZABÁLYOK
1. Általános kötelezettségek
1.1. Az Auto Palace Kft. valamennyi Megrendelője számára, fajra, származásra, nemre, felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül, diszkriminációmentesen biztosítja a szolgáltatásaihoz való hozzáférést. A mozgáskorlátozottak számára megkönnyíti a szolgáltatások igénybevételét.

  • Az Auto Palace Kft. ügyvezető igazgatója felelős azért, hogy semmilyen tekintetben, - különösen az árak tekintetében – ne legyenek jogtalan feltételek.
  • A gépjárművizsgáztatási tevékenységgel kapcsolatos mindennemű panasszal az Auto Palace Kft. előítélet nélkül foglalkozik.
  • Az Auto Palace Kft minden kívülről szerzett, vagy a gépjárművek műszaki vizsgáztatási tevékenység során tudomására jutott információt bizalmasan, az adatvédelmi előírások betartásával kezeli, azt harmadikféllel nem osztja meg. E rendelkezés alól kivételt képeznek az államigazgatási eljárás lefolytatásához kötelezően nyújtandó információk köre.
  • Megrendelő a gépjárművel az udvaron kialakított, vizsgálatra/javításra váró gépjárművek parkolóhelyéig közlekedhet saját felelősségére. A parkolóhelytől a műhelyig, a vizsgálat/javítás során, illetve a vizsgálatot/javítást követően a vizsgált/javított gépjárművek parkolóhelyéig mindennemű, gépjárművel történő mozgást csak az Auto Palace Kft tevékenységgel megbízott munkatársa végezhet.
  • Közlekedésbiztonsági szempontból szükséges javítás meg nem rendelése esetén, a hibás gépjármű Megrendelőnek történő átadásakor, az Auto Palace Kft. köteles írásban közölni, hogy a jármű a közúti forgalomban nem vehet részt. Ennek tudomásul vételét a Megrendelővel, vagy megbízottjával igazoltatni kell a Munka megrendelés / Számla cégszerű aláíratásával, illetve magánszemélyek esetében aláírással és a személyazonosító igazolvány okmányazonosító számának feltüntetésével. A hibás gépjármű elszállításáról a Megrendelő köteles gondoskodni. A Megrendelő kívánságára és költségére az Auto Palace Kft. ebben segítséget nyújt.

2. Vállalási feltételek

  • A jótállás alapján elvállalt szolgáltatás feltételeit az Auto Palace Kft. által kiadott, - a Vállalási feltételek IV. fejezetét képező - „Jótállási feltételek”-ben leírtak tartalmazzák.
  • Amennyiben a megrendelés az adott járműtípusra vonatkozó javítási/karbantartási technológiától, vagy a vonatkozó jogszabályi, szakhatósági előírásoktól eltér, akkor az Auto Palace Kft. a munka elvégzését megtagadhatja.
  • A javítási/karbantartási feltételek elbírálására és a szükséges tájékoztatás megadására az Auto Palace Kft. javító műhelyének munkafelvétellel megbízott munkatársa és a műszaki vezetője jogosult.
  • A gépjármű átadásakor az annak okmányait felmutató személy a megrendelés megadására jogosultnak tekintendő. A megrendelések szóbeli, telefonon, táviratilag, elektronikus levélben történő elfogadása a Megrendelő költségére és veszélyére történik. A javítás/karbantartás megrendelése egyben felhatalmazás a gépjárművel és műszerekkel történő próbajáratokra, valamint bizonyos munkáknak speciális szakműhelyeknek történő kiadására.
  • A jelen Vállalási feltételektől eltérő megállapodások csak akkor érvényesek, ha azokat a Felek írásba foglalják.

3. Árajánlat

  • Árajánlat a Megrendelő kérésére, írásban, az Auto Palace Kft. munkafelvevőjének aláírásával készül, amelynek tartalmazni kell az árajánlat érvényességének idejét is.
  • Az esetleg felmerülő költségekről adott szóbeli közlés, illetve a munkafelvétel során a „Vállalási szerződésen” megbecsült várható javítási költség is árajánlatnak számít.
  • Az árajánlat elkészítése nem kötelezi az Auto Palace Kft-t a javítási/karbantartási szerződés megkötésére.
  • Az árajánlatot díjazás nélkül készíti az Auto Palace Kft.
  • Amennyiben az árajánlatot 5 napon belül nem követi megrendelés, de a Megrendelő a járművet az Auto Palace Kft. telephelyén hagyja, akkor az Auto Palace Kft. jogosult meghatározott mértékű tárolási díjat felszámolni.
  • A Megrendelő részére készített árajánlat 15 naptári napig érvényes. E határidőn belül is megszűnik az Auto Palace Kft. árajánlathoz való kötöttsége, ha a jármű állapotában az árajánlat felvételének időpontjában rögzített állapothoz képest változás következik be (pl.: újabb meghibásodás, karambol. stb.).

4. A jármű átvétele

  • Amennyiben az Auto Palace Kft. rendelkezik a kért szolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételekkel, akkor a gépjárművet az erre feljogosított munkatárásával megvizsgáltatja. A hibafeltárás után meghatározza és a Vállalási szerződésen, feltünteti a meghibásodás tényét, illetve helyét, valamint a Megrendelő kérését.
  • Az Auto Palace Kft. közli a Megrendelővel a kért munkák elvégzésének a munkafelvételkor előre látható díját és a szolgáltatás elvégzésének várható határidejét. Amennyiben a szolgáltatás elvállalásakor nem állapítható meg pontosan, hogy milyen munkák elvégzése szükséges, akkor az Auto Palace Kft. a várható legmagasabb – tájékoztatásra szolgáló – díjat közli a Megrendelővel.
  • Az Auto Palace Kft. a gépjárműben hagyott vagyontárgyakért nem vállal felelősséget. Egy műszaknál hosszabb javítási időt igénylő munkák esetén a felelősségvállalásra technikai okok miatt nincs lehetőség, ezért a megadott javítási időre jelentkező gépjárműből a személyes holmikat a Megrendelőnek előzetesen célszerű eltávolítania. A gépjárműben hagyott holmik akadályozhatják a javítás menetét, hozzáférési nehézségeket okozhatnak, ezért is indokolt az előzetes eltávolításuk.
  • Az Auto Palace Kft. munkafelvétellel megbízott munkatársa a Vállalási szerződésen feltünteti a gépjármű átvett tartozékait (pl.: emelő, pótkerék, stb.); feljegyzi a gépjárművön esetleg előforduló karosszériasérüléseket, a kilométeróra állását, valamint feltünteti az üzemanyag tank töltöttségi állapotát (1/4, 1/2, 3/4, tele). Ezt követően a Vállalási szerződést az Auto Palace Kft. munkatársa és a Megrendelő aláírásukkal hitelesítik.
  • A Vállalási szerződés egyik példánya a Megrendelőé, amely egyúttal az Auto Palace Kft. részére történő gépjárműátadás elismervényeként szolgál. A megrendelt munkák elkészülte után a Megrendelő a Vállalási szerződés bemutatásával igazolja a jármű átvételének jogosságát az Auto Palace Kft. felé.
  • A megrendelés alkalmával a Megrendelő köteles az Auto Palace Kft. részére átadni a gépjárművel együtt annak Forgalmi engedélyét, a szolgáltatás végrehajtásához szükséges egyéb iratokat, és a jármű kulcsait is.
  • Az Auto Palace Kft. köteles a Megrendelővel közölni a jótállási feltételeket és azokat a munkafelvétel helyén köteles a Megrendelők számára hozzáférhető módon közzétenni.

5. A megrendelt munka végzésekor adódó események és határidők.

  • Ha a szolgáltatás elvállalásakor nem volt pontosan megállapítható, hogy milyen munkák, elvégzésére van szükség, akkor az előre nem látott és a megrendelt munkával összefüggésben levő hibák pl.: műszeres bevizsgálással, vagy megbontással történő felfedezés esetén az Auto Palace Kft. külön megrendelés nélkül is megjavítja azokat, ha a javítás összes költsége nem haladja meg azt az összeget, amit a megrendeléskor a szolgáltatás várható legmagasabb díjaként meghatároztak.
  • Ha az Auto Palace Kft. olyan előre nem látott hibát fedez fel, amely
 • kijavításáról a felek nem állapodtak meg;
 • a megrendelt munkával nincsen összefüggésben, függetlenül attól, hogy az a közlekedésbiztonságot érinti-e, vagy sem;
 • illetve a felfedezett hiba a megrendelt munkával összefüggésben van ugyan, de annak kijavításával a szolgáltatás várható legmagasabb díjaként meghatározott összeg emelkedne;

akkor köteles a hiba felfedezéséről és az azzal kapcsolatos munka díjáról a Megrendelőt, vagy képviselőjét haladéktalanul értesíteni.
Ezt a munkát az Auto Palace Kft. csak megrendelés alapján végezheti el, indokolt esetben új elkészülési határidő kijelölése mellett.

  • Amennyiben a megrendelt munka elvégzését előre nem látható, az 5.2 pontban meghatározottakon kívül, egyéb ok megakadályozza, akkor azt a Megrendelővel számottevő késedelem nélkül, de még a vállalási határidő lejárta előtt közölni kell.
  • A szolgáltatás közben okozott, neki felróható károkért (pl.. karosszériasérülés, egyéb alkatrész rongálódása, stb.) az Auto Palace Kft. kártérítéssel tartozik. A kártérítési igényt írásban kell bejelenteni az Auto Palace Kft. felé.
  • Az Auto Palace Kft. köteles a megállapított vállalási határidőt betartani. Amennyiben a munka meghaladja az előzetesen megállapított mértéket, akkor az elkészülési határidő a rögzítettel szemben megfelelő mértékben kitolódik. Erről a tényről – még az előzetesen a megállapított vállalási határidő letelte előtt - az Auto Palace Kft. értesíti a Megrendelőt.
  • A Megrendelő az Auto Palace Kft. hibájául felróható késedelem esetén, megfelelő póthatáridő kitűzése után állhat el a megrendeléstől, de az addig elvégzett javítás ellenértékét ki kell egyenlítenie.
  • Kizárt a Megrendelőnek a javítások elhúzódásából eredő másféle igénye, különösképpen a kárigénye.

6. Az elkészült gépjármű átadása

  • Az Auto Palace Kft. a gépjármű javításának elkészüléséről értesíti a Megrendelőt. Amennyiben a Megrendelő a készre jelentésről számított 3 napon belül nem veszi át a gépjárművet, akkor az Auto Palace Kft. az árjegyzékben meghatározott mértékű tárolási díj felszámolására jogosult.
  • Az Auto Palace Kft. az elvégzett munkáról és a beépített anyagokról köteles Számlát adni. A Számlának tartalmaznia kell a nyilatkozatot arról, hogy az elvégzett munka megfelelő, a felhasznált alkatrész, részegység és anyag rendeltetésszerű használatra alkalmas.
  • Amennyiben a személygépjárművek javító-karbantartószolgáltatásnak az általános forgalmi adót és az anyagköltséget is magában foglaló díja a húszezer forintot meghaladja, akkor az Auto Palace Kft. köteles a gépjárműnek a Megrendelő részére történő átadásakor – külön kérés nélkül – a 249/2004. (VIII. 27.) Kormányrendeletnek megfelelően Jótállási jegyet átadni. A Jótállási jegyként ebben az esetben a Számla szolgál.
  • A Számlán feltüntetett díjtételek az Auto Palace Kft. munkafelvételén, a Megrendelők által látható, hozzáférhető helyen hirdetmény formájában közzétett árjegyzék szerint kerülnek meghatározásra.
  • A javítás során felhasznált alkatrészek/anyagok az Auto Palace Kft. javítóműhelyében az átadás napján, érvényes árakon kerülnek felszámításra.
  • Cseredarabos alkatrészek esetébe betétdíj felszámolására kerül sor, amennyiben a Megrendelő a kiépített hibás alkatrészre igényt tart. Betétdíj nem kerül felszámolásra, ha a Megrendelő a kiépített hibás alkatrészt felajánlja a forgalmazó csererendszerébe és azt az Auto Palace Kft. elfogadja. Az Auto Palace Kft. által elfogadott hibás alkatrész tulajdonjoga a Megrendelőről az Auto Palace Kft-re száll át.
  • A Megrendelő részéről sürgősnek minősített munkák esetében az indokolt túlórák és a gyorsított anyag-, alkatrészbeszerzéssel kapcsolatos többletköltségek felszámíthatók.
  • A kicserélt alkatrészek a Megrendelő tulajdonát képezik, ha nem cserealkatrészről van szó, vagy más szerződésbeli megállapodás nem történt. Amennyiben a Megrendelő a kicserélt alkatrészre a gépjármű átvételekor nem tart igényt, illetve azt nem viszi magával, akkor az Auto Palace Kft. jogosult az azzal való rendelkezésre.
  • A javítási- és az anyagköltségeket számla ellenében, a munka átadásakor készpénzben, illetve átutalással a számlán jelzett határidőn belül kell kiegyenlíteni.

Nemfizetés, vagy fizetési késedelem esetén az Auto Palace Kft-t a beszerelt alkatrészre és a gépjárműre nézve törvényes zálogjog illeti meg a Ptk. XXI. fejezete, különösen 5:86 § bekezdése alapján. Fizetési késedelem esetén a késedelem idejére a Megrendelő a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot is köteles az Auto Palace Kft. részére megfizetni.

  • Az Auto Palace Kft. jogosult a javítási költségekre és a megrendelt alkatrészekre előleget kérni. Amennyiben a Megrendelő a megállapított előleget nem fizeti meg, akkor az Auto Palace Kft. elállhat a megrendelés teljes, vagy részleges teljesítésétől.
  • A fizetési felszólítások és a behajtás költségei a Megrendelőt terhelik. Szavatosság, vagy másféle igények, valamint követelések miatti fizetések beszámítására a Megrendelő nem jogosult, kivéve, ha az Auto Palace Kft. a Megrendelő követelését jogosnak ismeri el.
  • Amennyiben a Megrendelő eláll a Munka megrendelés feltüntetett bármelyik munka elvégzésétől, akkor az elállást javítási tételenként, írásban köteles közölni. Az így el nem végzett munkára nézve a szerződés megszűnik. Amennyiben az elállással a Megrendelő többletköltséget okoz az Auto Palace Kft.-nek, akkor azt köteles megtéríteni.

7. A szolgáltatással kapcsolatos panaszok intézése, kártérítés

  • A munkavégzéssel kapcsolatban felmerült minőségi kifogások bejelentését a Megrendelőnek az Auto Palace Kft. telephelyén, az ügyfélszolgálaton kell megtenni a Számla, (Jótállási jegy) egyidejű bemutatásával. A kifogásokról azok bejelentésekor a jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a Megrendelő és az Auto Palace Kft. megbízottja is aláír. A jegyzőkönyv egy példánya a Megrendelőt illeti.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

 • Megrendelő nevét, címét.
 • Megrendelő által érvényesíteni kívánt igényt.
 • Az elvégzett javító-karbantartó szolgáltatás megnevezését, díját.
 • A dolog átadása vagy üzembe helyezése időpontját.
 • Hiba bejelentésének időpontját.
 • Hiba leírását.
 • A kifogás rendezésének módját.
  • A Megrendelő a jótállási feltételek alapján - amely az ügyfélszolgálaton közzé van téve - a számára megjelölt jótállási időn belül követelheti:
 • a hibásan vagy hiányosan elvégzett munka kijavítását;
 • a kifizetett díj arányos csökkentését;
 • az elvégzett munkával összefüggésben keletkezett hiba díjmentes kijavítását.

Ha a kifogás rendezésének módja a Megrendelő igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben meg kell adni.

  • Az Auto Palace Kft. jótállási, szavatossági kötelezettségének a saját telephelyén tesz eleget. A hibás teljesítés miatt kijavítandó gépjármű beszállításáról a Megrendelő köteles gondoskodni.
  • Az Auto Palace Kft. a Megrendelő kifogásait legkésőbb 3 munkanapon belül köteles megvizsgálni.
  • Amennyiben a reklamáció okát a megrendelő által elfogadott határidőn belül az Auto Palace Kft. alkatrészhiány miatt nem tudja megszüntetni, akkor arról a Megrendelőt tájékoztatja és póthatáridőt is köteles meghatározni.
  • A szolgáltatás akkor tekinthető hibásnak, ha az Auto Palace Kft. a munkafelvételkor feltárt hibákat és a megrendelt javításokat bizonyítható módon nem végezte el, vagy nem úgy végezte el, hogy a dolog rendeltetésszerű használatra alkalmas legyen.
  • Nem tekinthető hibásnak a szolgáltatás, ha az Auto Palace Kft. a megbontás során olyan hibát észlel, amely a hibafelvétel alkalmával nem volt megállapítható és a Megrendelő az utólagosan tudomására hozott hiba kijavítását az Auto Palace Kft-nél nem rendeli meg.
  • Amennyiben a Megrendelő, mint panaszt tevő a vizsgálaton jelen kíván lenni, akkor azt az Auto Palace Kft. nem ellenzi. A vizsgálat eredményéről az Auto Palace Kft. a Megrendelővel közösen jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben mindkét fél közli az észrevételeit.
  • A panasz kivizsgálása az alábbiak szerint történik:
 • A javítás mennyiben szolgálta a munkavállalásra vonatkozó bizonylatokban rögzített és a Megrendelő tudomására hozott, vagy az általa kért hiba elhárítását?
 • A gépjármű megbontása és javítása során előállt-e olyan újabb hiba, amely a hibafelvétel során nem jelentkezett és erről a Megrendelő kapott-e tájékoztatást?
 • A számlán feltűntetett javítási műveletek alapján megállapítható-e a felhasznált anyagok és alkatrészek szükségessége?
 • Helyesen került-e megállapításra, a javításra vonatkozó jótállás mértéke, időtartama?
 • A javítás eredményeként bekövetkezett-e a javított részegységek javulása? Ha azok beállási és működési paraméterei mérhetőek, akkor azok mennyiben felelnek meg a gyártó által megadott értékeknek?
 • A rendeltetésszerű üzem szempontjából lényeges, de diagnosztikai eszközökkel nem minősíthető szerkezeti egységek ellenőrzése szemrevételezéssel, működéssel, illetve futópróbával történik. Ennek során történik a jármű jellemző menettulajdonságainak, a külső és belső szerkezeti zajoknak, az egyes szerkezeti részek működőképességének vizsgálata.
  • Véleménykülönbség esetén a jegyzőkönyv egy példányát, a panaszt a továbbiakban elbíráló, a jelen Vállalási feltételek első oldalán feltüntetett felügyeleti szerv részére - az Auto Palace Kft. köteles megküldeni.
  • A téves hiba-felvételezés alapján szükségtelenül végzett munka ellenértékének kifizetését a Megrendelő a gépjármű átvételekor megtagadhatja.

 

Kerekes János
Ügyvezető igazgató

Auto Palace Kft.
Budapest, 2016.01.01.


IV. JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. tv. 6:171. (1)-(2) §-ában foglaltakra figyelemmel, a 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően, megrendelt személygépkocsi javító-karbantartó szolgáltatások esetében, amennyiben a szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és az anyagköltséget is magában foglaló díja a húszezer forintot meghaladja, akkor az Auto Palace Kft-t hat hónap jótállási kötelezettség terheli.
 • A jótállási határidő a szolgáltatás elvégzése után a gépjárműnek a Megrendelő részére történő átadásának napjával kezdődik.
 • Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha:
 • Az alkatrészt az Ügyfél hozta.
 • A hiba természetes elhasználódás következménye.
 • Természetes elhasználódás miatt a beszabályozás sikertelen.
 • A jótállás feltételeként az Auto Palace Kft. a javítással, karbantartással kapcsolatban műszakilag indokoltan előírhat meghatározott km-teljesítményhez kötött, a gyári előírásokkal azonos, kötelező, nem díjmentes átvizsgálást, olajcserét.
  • Megszűnik a jótállási kötelezettség, ha:
 • A javítás során a kilométeróra-meghajtó két végén és a javított szerkezeti részen elhelyezett védőjelzés, zár, hiányzik vagy sérült.
 • A Megrendelő a gépjárműre előírt átvizsgálásokat, karbantartási műveleteket egyáltalán nem, vagy nem a megadott km-határ elérésekor végezteti el.
 • A gépjárművön a javított részt, alkatrészt, részegységet, a javítást, karbantartást végző Auto Palace Kft-n kívül más megbontja, átalakítja, javítja.
 • A gépjármű javított egysége megsérül.
 • A gépjárművet nem a gyártómű által a kezelési utasításban megadottak szerint, szakszerűtlenül üzemeltették.
 • A gépjárművet hibás kilométerórával tartósan üzemeltették.
  • Szakszerűtlen kezelésnek minősül, ha:
 • Nem az előírt üzemanyagot vagy nem az előírt kenőanyagot használják.
 • A gépjárművet nem a megfelelő módon tárolják.
 • Meghibásodás után tovább üzemeltetik.
 • A gépjárművel versenyen vesznek részt.
 • A gépjárművet oktatásra használják.
 • A gépjárművet túlterhelik, vagy nem rendeltetésszerűen használják.
  • Nem vonatkozik a jótállás az izzókra, valamint a különböző üvegek és műanyag búrák törésére.

Auto Palace Kft.
Budapest, 2016.01.01.